Not the Normal News

Newspapers and television news programs always seem to report about the bad things happening in societ where readers can find some good news. That place is the website called HappyNews.

Báo chí và các chương trình tin tức truyền hình dường như luôn đưa tin về những điều tồi tệ xảy ra trong xã hội. Tuy nhiên, có một nơi mà độc giả có thể tìm thấy một số tin tức tốt. Nơi đó là trang web được gọi là HappyNews.

Newspapers and television news programs always seem to report about the bad things happening in society.

Các chương trình tin tức qua báo chí và ti vi dường như luôn đưa tin về những điều tồi tệ xảy ra trong xã hội.

However, there is a place where readers can find some good news.

Tuy nhiên, có một nơi mà các độc giả có thể tìm thấy một số tin tức tốt.

That place is the website called HappyNews.

Nơi đó là trang web được gọi là HappyNews.

The man behind HappyNews is Byron Reese.

Người đứng sau HappyNews là Byron Reese.

Reese set up HappyNews because he thought other news sources were giving people an unbalanced view

Reese thành lập HappyNews vì ông nghĩ những nguồn tin tức khác đang mang đến cho mọi người một cái nhìn không cân bằng về thế giới.

Reese said about HappyNews,“The news media gives you a distorted view of the world by exaggerating despair.

Reese nói về HappyNews,

The news media gives you a distorted view of the world by exaggerating bad news, misery, and despair

Các phương tiện truyền thông đưa tin cho bạn một cái nhìn lệch lạc về thế giới bằng cách phóng đại những tin tức xấu, sự khốn khổ và tuyệt vọng.

We’re trying to balance out the scale.”

Chúng tôi đang cố gắng cân bằng cán cân.

Not everyone agrees with Reese’s view, though.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quan điểm của Reese.

Many people think that news sources have a responsibility to provide news that is helpful to people.

Nhiều người nghĩ rằng các nguồn tin tức có trách nhiệm cung cấp tin tức hữu ích cho mọi người.

People need to know about issues or problems in today’s society.

Mọi người cần biết về các vấn đề hoặc khó khăn trong xã hội ngày nay.

Then people are better able to make informed decisions about things that affect their daily lives.

Sau đó mọi người có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về những điều ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ.

Reese said that HappyNews is not trying to stop people from learning about issues or problems.

Reese nói rằng HappyNews không cố gắng ngăn mọi người tìm hiểu về các vấn đề hoặc khó khăn.

HappyNews is just trying to provide a balanced picture of today’s world.

HappyNews chỉ đang cố gắng cung cấp một bức tranh cân bằng về thế giới ngày nay.

By the end of its first month online, HappyNews had more than 70,000 unique readers.

Đến cuối tháng đầu tiên trực tuyến, HappyNews đã có hơn 70.000 độc giả.

About 60 percent of those readers were women.

Khoảng 60 phần trăm những người đọc là phụ nữ.

Something else unique makes HappyNews different from any of the other news or information websites that are on the Internet.

Một cái gì đó độc đáo làm cho HappyNews khác với bất kỳ trang web tin tức hoặc thông tin nào khác có trên Internet.

Unlike many other websites, HappyNews gets fan mail from its readers on a daily basis.

Không giống như nhiều trang web khác, HappyNews nhận được thư của người hâm mộ từ độc giả hàng ngày. 

Newspapers and television news programs always seem to report about the bad things happening in societ where readers can find some good news. That place is the website called HappyNews.

Newspapers and television news programs always seem to report about the bad things happening in society.

However, there is a place where readers can find some good news.

That place is the website called HappyNews.

The man behind HappyNews is Byron Reese.

Reese set up HappyNews because he thought other news sources were giving people an unbalanced view

Reese said about HappyNews,“The news media gives you a distorted view of the world by exaggerating despair.

The news media gives you a distorted view of the world by exaggerating bad news, misery, and despair

We’re trying to balance out the scale.”

Not everyone agrees with Reese’s view, though.

Many people think that news sources have a responsibility to provide news that is helpful to people.

People need to know about issues or problems in today’s society.

Then people are better able to make informed decisions about things that affect their daily lives.

Reese said that HappyNews is not trying to stop people from learning about issues or problems.

HappyNews is just trying to provide a balanced picture of today’s world.

By the end of its first month online, HappyNews had more than 70,000 unique readers.

About 60 percent of those readers were women.

Something else unique makes HappyNews different from any of the other news or information websites that are on the Internet.

Unlike many other websites, HappyNews gets fan mail from its readers on a daily basis.

Báo chí và các chương trình tin tức truyền hình dường như luôn đưa tin về những điều tồi tệ xảy ra trong xã hội. Tuy nhiên, có một nơi mà độc giả có thể tìm thấy một số tin tức tốt. Nơi đó là trang web được gọi là HappyNews.

Các chương trình tin tức qua báo chí và ti vi dường như luôn đưa tin về những điều tồi tệ xảy ra trong xã hội.

Tuy nhiên, có một nơi mà các độc giả có thể tìm thấy một số tin tức tốt.

Nơi đó là trang web được gọi là HappyNews.

Người đứng sau HappyNews là Byron Reese.

Reese thành lập HappyNews vì ông nghĩ những nguồn tin tức khác đang mang đến cho mọi người một cái nhìn không cân bằng về thế giới.

Reese nói về HappyNews,

Các phương tiện truyền thông đưa tin cho bạn một cái nhìn lệch lạc về thế giới bằng cách phóng đại những tin tức xấu, sự khốn khổ và tuyệt vọng.

Chúng tôi đang cố gắng cân bằng cán cân.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quan điểm của Reese.

Nhiều người nghĩ rằng các nguồn tin tức có trách nhiệm cung cấp tin tức hữu ích cho mọi người.

Mọi người cần biết về các vấn đề hoặc khó khăn trong xã hội ngày nay.

Sau đó mọi người có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về những điều ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ.

Reese nói rằng HappyNews không cố gắng ngăn mọi người tìm hiểu về các vấn đề hoặc khó khăn.

HappyNews chỉ đang cố gắng cung cấp một bức tranh cân bằng về thế giới ngày nay.

Đến cuối tháng đầu tiên trực tuyến, HappyNews đã có hơn 70.000 độc giả.

Khoảng 60 phần trăm những người đọc là phụ nữ.

Một cái gì đó độc đáo làm cho HappyNews khác với bất kỳ trang web tin tức hoặc thông tin nào khác có trên Internet.

Không giống như nhiều trang web khác, HappyNews nhận được thư của người hâm mộ từ độc giả hàng ngày.