The Ice Hotel

Are you into skiing?
Bạn có thích trượt tuyết?
Is winter your favorite time of year?
Mùa đông có chăng là mùa yêu thích trong năm của bạn?
If you like snow and ice, maybe you should stay at the Ice Hotel in Quebec, Canada.
Nếu bạn thích tuyết và băng đá, có thể bạn nên đến ở Khách sạn băng ở Quebec của Canada.
But, you can only check in to this hotel during the winter.
Nhưng, bạn chỉ có thể lưu trú tại khách sạn này vào mùa đông mà thôi.
Why? Because this hotel is made entirely of ice and snow!
Tại sao ư? Bởi toàn bộ nơi đây được làm từ băng và tuyết!
This amazing hotel is built every December.
Khách sạn tuyệt vời này được xây dựng vào tháng 12 hàng năm.
It has 32 rooms, and 80 people can stay there each night.
Có 32 phòng và 80 người có thể lưu trú ở đây một đêm.
The hotel has a movie theater, an art gallery, and a church.
Khách sạn có rạp chiếu phim, phòng triển lãm nghệ thuật và một nhà thờ.
Of course, all of these parts of the hotel are made of ice.
Lẽ dĩ nhiên, toàn bộ cấu trúc của khách sạn được dựng lên từ băng đá.
In fact, all the furniture, art, lights, and even plates and drinking glasses are made of ice.
Thật sự, toàn bộ nội thất, đồ trang trí mĩ thuật, ánh sáng,và thậm chí đĩa ăn hay cốc uống nước đều được.
Because this hotel is so unusual, it has become very popular.
Vì khách sạn này quá khác lạ đi, nó đã trở nên rất nổi tiếng.
People from all over the world come to the Ice Hotel to look at the fantastic ice art, drink and eat, from designer ice dishes, and experience the unique atmosphere.
Người người mọi nơi trên thế giới đến với khách sạn băng để chiêm ngưỡng những tạo tác băng nghệ thuật tuyệt diệu, ăn uống trên những chiếc đĩa thiết kết từ băng, và trải nghiệm bầu không khí thật độc đáo.
Some couples have even gotten married in the hotel’s ice church.
Vài cặp đôi thậm chí còn kết hôn nơi nhà thờ của khách sạn băng.
However, all the guests keep their winter coats on!
Tuy nhiên, tất cả khách lưu trú đều khoác áo ấm mùa đông trên người.
Because of all the ice, the temperature inside the hotel is always between -2 and -5oC.
Bởi với toàn bộ băng đá, nhiệt độ trong khách sạn lúc nào cũng từ -2 đến -5 độ C.
Surprisingly, sleeping is not a problem in the freezing cold hotel rooms.
Đáng ngạc nhiên rằng ngủ nghỉ trong phòng khách sạn lạnh cóng lại không phải là mối bận tâm.
Every guest gets a special cold-weather sleeping bag and some fur blankets.
Mỗi khách trú có một túi ngủ thiết kế đặc biệt chống thời tiết lạnh và vài chiếc chăn lông thú.
These keep them cozy and warm until morning.
Chúng giúp họ dễ chịu và ấm áp đến tận sáng hôm sau.